Jump to Navigation

Občianské združenie Mamám Slovenska

Neprehliadnite!

Ak váš inzerát už nie je aktuálny, vymažte ho prosím, tak, že kliknete na Upraviť a úplne dole na Odstrániť. Ak chcete niekomu, kto reagoval na váš inzerát poslať mail, kliknite na meno autora komentára, rozbalí sa vám nové riadkové menu a z neho si vyberte Kontakt. Ak chcete reagovať na inzerát v rubrike Darujte, postupujte rovnako, kliknite na meno autora inzerátu a z nového menu si vyberte Kontakt a pošlite mail.

Veci je možné len darovať, nie je možné predávať ani za symbolickú cenu.

Dievčatá, skôr ako vám pridám zopár strohých faktov o našej "Mamám", doplním prečo vzniklo naše občianske združenie.
Asi po dvoch rokoch existencie Nanič mamy, sme vďaka vašim nápadom začali s rôznymi aktivitami, ktoré priamo s našou stránkou nesúviseli. Adoptovali sme si na diaľku malú slečnu Sreylak z Kambodže, pokúšali sme zniesť Modré z neba pre dvojčatkovú mamku, trochu pomáhali Daniele ...,

Keď sme si uvedomili veľké zázemie slovenských dievčat, ktoré vďaka našim stránkam vieme osloviť a ktorým vieme pomôcť, rozhodli sme sa založiť občianskée združenie. 30.12.2008, bolo oficialne "schválené" Občiasnké združenie Mamám Slovenska.

Začali sme našim spoločným dielom, projektom www.podajdalej.sk , kde by sme radi rozdávali radosť a dali veciam druhú šancu ..., prostredníctvom obdarovavania. Stvoriť naše dielo bolo vcelku jednoduché ale poriadne ho rozbehnúť, si bude vyžadovať ešte zopár nápadov. Na projekt Podaj ďalej by mali nadväzovať alebo ho dopĺňať Aukcie zatiaľ s pracovným názvom Dobročinné, kde by mohli artmamy ponúkať svoje dielka, naničmamy nejaké zaujímavé veci na predaj a výťažkom by sme podporovali naše maminy, či už športovým vybavením pre ich deti, ako navrhovala Svetlana, alebo naše ďalšie aktivity, myslím si že možností bude veľa.

Plánujeme urobiť svojpomocnú krízovú linku, kde by sa naše dobrovoľníčky, vyškolené v krízovej intervencii, Poskytovali on-line prvú pomoc ženám v krízovej životnej situácii. Neskôr by sme chceli rozšíriť túto oblať o poradenstvo právne, socialne, personálne ...

A mne v hlave ešte stále svieti myšlienka, že by sme mohli naších žienkam sprostredkovať poznanie ich silných stránok, s využitím špecialných testov, aby vďaka poznaniu svojich predností vedeli naplno využívať svoj potencál, či už pri hľadaní práce, založení vlastného podnikania ... a rada by som získala na naše stránky poradcov z oblasti psychológie, právnikov a personalistov, či už pri riešení momentálnej situácie, keď je mnoho žien bez práce, alebo pri hľadaní práce, aby sme vedeli prezentovať svoje schopnosti ..., ale aj výbere takej práce, v ktorej budeme vďaka poznaniu svojich silných stránok spokojné a úspešné ... Rada by som čítala váš názor na túto myšlienku. Uvítam, všetky vaše nápady, pomoc v tejto oblasti, alebo to kľudne vyhláste za hlúposť.

A ešte uvažujeme raz o vydávaní rôznych fotopostupov artmám, cukrárok, našich románikov, poézie ...

Členkami nášho združenia, sa môžete stať po vyplnení prihlášky, ročného členského 3€. Takto vyzbierané prostriedky by slúžili na úhradu prevádzkových nákladov spojených s chodom nášho občianskeho združenia. O zaslanie prihlášky si môžete požiadať,prostredníctvom mailu cez Kontaktný formulár. Kliknite hore v zelenom menu na Kontakt.

A tu sú sľúbené holé fakty:

Základné údaje zo stanov:

1. Občianske združenie s názvom Mamám Slovenska je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je podporovať aktivity zamerané na informovanosť, umeleckú tvorivosť, osobný rozvoj a rozvoj podnikania žien, tvorbu zamestnanosti a podpore angažovanosti žien a ich uplatnenia na všetkých stupňoch riadenia v hospodárskej, spoločenskej a verejnoprávnej oblasti. Občianske združenie sa zakladá na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

2. Cieľom združenia je vytvárať vhodné podmienky pre informovanosť, umeleckú tvorivosť, osobný rozvoj a rozvoj podnikania žien, tvorbu zamestnanosti a podpore angažovanosti žien a ich uplatnenia na všetkých stupňoch riadenia v hospodárskej, spoločenskej a verejnoprávnej oblasti.

3. Pri uplatňovaní cieľa združenie bude svoje aktivity orientovať na:
- vytváranie priestoru na diskusiu a riešenie spoločných problémov žien
- vytvorenie a správa internetového diskusného fóra pre ženy www.mamam.sk
- organizovanie stretnutí a tvorivých dielní s umeleckým zameraním
- organizovanie prednášok, seminárov, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti podnikania a tvorby zamestnanosti
- zabezpečovanie vzdelávania žien a ich odborná príprava pre podnikanie
- organizovanie zbierok pre finančnú a materiálnu pomoc ženám v núdzi a v ťažkých životných situáciách
- organizovať spoločenské stretnutia a letné či víkendové pobyty pre členov združenia a jeho sympatizantov
- publikačná činnosť - vydávanie propagačných a odborných materiálov súvisiacich s činnosťou a zameraním združenia
- organizovanie prezentačných výstav, stáží, exkurzií a pod. na Slovensku i v zahraničí pre členov združenia
- vydavateľská činnosť pre členov združenia.

4.Členstvo v združení

1. Členmi združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia s jeho stanovami, podporujú jeho ciele a poslanie.
2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada.
Členské príspevky
Všetci členovia združenia sú povinní platiť raz ročne členské príspevky. Výšku členských
príspevkov stanovuje správna rada.
Členské práva
1. Členovia majú tieto práva:
a) voliť a byť volení za zástupcov do orgánov združenia
b) podávať návrhy a odporúčania všetkým orgánom združenia
c) využívať podľa pravidiel určených správnou radou prostriedky a zariadenia združenia
d) zúčastňovať sa na akciách usporadúvaných združením
e) byť informovaní o činnosti združenia
f) zúčastňovať sa valného zhromažďovania a hlasovania.
2. Každý člen má jeden hlas, hlasy členov sú rovnocenné bez ohľadu na početnosť
zastupujúcej organizácie.
Členské povinnosti
1. Všetci členovia združenia majú povinnosť dodržiavať stanovy združenia, rozhodnutia príslušných orgánov združenia, ako aj iné právne normy súvisiace s činnosťou združenia.
2. Členovia sú povinní vyvíjať činnosť smerujúcu k naplneniu cieľov a poslania združenia a zdržať sa všetkého, čo by mohlo uškodiť menu a záujmom združenia.
3. Členovia majú povinnosť platiť členské príspevky spôsobom a vo výške určenej správnou radou.

2
Zánik členstva
Členstvo v združení zaniká:

a) vystúpením člena,
b) rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení člena z dôvodu porušenia povinností, porušenia stanov združenia alebo z dôvodu činnosti nezlučiteľnej s poslaním a cieľmi združenia,
c) v prípade individuálneho členstva smrťou člena,
d) zánikom právnickej osoby.
Člen, ktorý rezignoval na svoje členstvo v združení alebo bol z neho právoplatnevylúčený, nemá nárok na vrátenie členského príspevku alebo jeho časti.Chuck Taylor All Star

Komentáre

Some time before, I needed to buy a car for my organization but I did not have enough money and could not buy anything. Thank heaven my brother suggested to take the http://lowest-rate-loans.com at trustworthy creditors. Therefore, I acted that and was happy with my short term loan.Webová stránka Podajdalej.sk nepoužíva marketingové, analytické ani reklamné cookies. Žiadne cookies nezdieľa s ďalšími stranami. Webová stránka nepriraďuje cookies neprihláseným používateľom. Prihláseným používateľom prideľuje session cookies, ktoré slúžia na bezpečné prihlásenie a nijakým spôsobom nesledujú používateľa. Zásady ochrany osobných údajov

Main menu 2

Dr. Radut Consulting